Λύση για τα ανασφάλιστα οχήματα

Πέμπτη 03 Φεβρουαρίου 2011


Αποτελεί γεγονός της ελληνικής αγοράς, πλέον, η ένταση του δυσάρεστου φαινομένου της αύξησης του αριθμού των ανασφάλιστων οχημάτων, η αύξηση των επισφαλειών, λόγω εκπρόθεσμων χρεωστικών υπολοίπων στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων και η δυσκαμψία του συνδυασμού της ασφάλισης με τον έλεγχο ΚΤΕΟ, εξαιτίας των εν ισχύ παρωχημένων διαδικασιών που εφαρμόζονται έως σήμερα.

Για την οριστική επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων, προσφάτως κατατέθηκε ως πρόταση ΣΔΙΤ, η δημιουργία «Κεντρική Αρχή Ελέγχου Ταυτοποίησης Ανασφάλιστων Οχημάτων» με πεδίο εφαρμογής τις μεταφορές.

Το συγκεκριμένο ΣΔΙΤ ανήκει στην κατηγορία D.B.O.T (Design Built Operate Transfer) και, συγκεκριμένα, το αντικείμενο της Σύμπραξης είναι η χρηματοδότηση, σχεδιασμός, θέση σε λειτουργία, συντήρηση και τεχνική διαχείριση ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Οχημάτων και Πληροφόρησης του κοινού (Τεχνολογία ΣΕΤΑΟ) για το Υπουργείο Υποδομών και τις κατά τόπους αρμόδιες Περιφέρειες για διάστημα είκοσι πέντε (25) ετών από την θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης, με Αναθέτουσα Αρχή την Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ (άρθρο 16 του Ν. 3389/2005), λόγω της αποκλειστικότητας των αντίστοιχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου ΣΔΙΤ ανέρχεται στο ποσό των 70.610.000 ευρώ και θα καλυφθεί αποκλειστικά από τη ΣΕΤΑΟ ΜΟΝ.ΕΠΕ με ιδιωτικά κεφάλαια, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για το δημόσιο. Ο καταστατικός σκοπός της ΣΕΤΑΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠΕ είναι:

1) Η ολοκλήρωση, εξέλιξη, υλοποίηση, επικαιροποίηση και εφαρμογή της τεχνολογίας «Σύστημα Ελέγχου και Ταυτοποίησης Ανασφάλιστων Οχημάτων», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στην υπ΄αριθμ. 20100100065/4-2-2010 αίτηση προς τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας

2) Η παροχή τεχνικών κατασκευαστικών οδηγιών, σχεδίων ή υπηρεσιών σχετικά με την τεχνολογία «Σύστημα Ελέγχου και Ταυτοποίησης Ανασφάλιστων Οχημάτων»

3) Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών παρακολούθησης και ελέγχου σχετικά με την τεχνολογία «Σύστημα Ελέγχου και Ταυτοποίησης Ανασφάλιστων Οχημάτων»

4) Η ανακοίνωση απορρήτων με σχέδια, διαγράμματα, υποδείγματα, πρότυπα, οδηγίες, αναλογίες, συνθήκες, διαδικασίες, προδιαγραφές και τρόπους και μεθόδους παραγωγής, που αναφέρονται στην εκμετάλλευση της τεχνολογίας «Σύστημα Ελέγχου και Ταυτοποίησης Ανασφάλιστων Οχημάτων. Τέτοια βιομηχανικά απόρρητα αποτελούν, κυρίως, οι τεχνικές πληροφορίες, στοιχεία ή γνώσεις που αφορούν σε μεθόδους, εμπειρίες ή δεξιοτεχνίες, που έχουν πρακτική εφαρμογή στην ανάπτυξη, υλοποίηση, επικαιροποίηση και εφαρμογή της τεχνολογίας «Σύστημα Ελέγχου και Ταυτοποίησης Ανασφάλιστων Οχημάτων»

5) Η από κοινού έρευνα ή ανάπτυξη νέας τεχνολογίας, επιδεικτικών ή πειραματικών προγραμμάτων ή έργων σχετικά με την τεχνολογία «Σύστημα Ελέγχου και Ταυτοποίησης Ανασφάλιστων Οχημάτων»

6) Η παροχή τεχνικής βοήθειας με τη μορφή ενημέρωσης, καθοδήγησης και κατάρτισης για την τεχνολογία «Σύστημα Ελέγχου και Ταυτοποίησης Ανασφάλιστων Οχημάτων»

7) Η δημιουργία, αγορά και μεταπώληση βάσεων δεδομένων και ηλεκτρονικών ιστοσελίδων (websites), συναφών με τους ανωτέρω σκοπούς, καθώς και η παραχώρηση αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης αναφορικά με αυτούς

8) Η απόκτηση, διάθεση, εκμετάλλευση και παροχή άδειας (ή υπό-άδειας) εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνιών, σημάτων, επιχειρηματικών απορρήτων, απορρήτων βιομηχανικών διαδικασιών και μεθόδων παραγωγής και κάθε είδους δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τους ανωτέρω σκοπούς

9) Η ηλεκτρονική και μέσω διαδικτύου αγοραπωλησία αγαθών και υπηρεσιών συναφών με τους ανωτέρω σκοπούς

10) Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εργοστασίων και επιχειρήσεων, που επιδιώκουν παρόμοιους ή συναφείς σκοπούς και η παντός είδους συνεργασία με αλλοδαπά ή ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν παρόμοιους ή συναφείς σκοπούς

11) Κάθε άλλη συναφής, με τα παραπάνω, εργασία

Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι, πέραν των άλλων το ετήσιο οικονομικό όφελος από την εφαρμογή του συγκεκριμένου ΣΔΙΤ ανέρχεται στο ποσό των 485.500.000 ευρώ , το οποίο θα αποφέρει τελικά δημόσια έσοδα 12,13 δις ευρώ σε βάθος 25ετίας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕΤΑΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ 25ΕΤΕΣ ΟΦΕΛΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ € 154,5 εκ. € 4 δις
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ € 252,2 εκ € 6,3 δις
ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΚ € 69,03 εκ € 1,7 δις
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ € 9,75 εκ € 243 εκ
ΣΥΝΟΛΟ € 485,5 εκ € 12,13 δις

Το σύστημα παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες:
- Έλεγχος ταυτότητας οχήματος
- Έλεγχος καταβολής τελών κυκλοφορίας
- Έλεγχος ισχύος ΚΤΕΟ
- Έλεγχος ισχύος κάρτας καυσαερίων, που θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων
- Έλεγχος για παραβίαση οχημάτων στο δακτύλιο και εν δυνάμει πράσινο δακτύλιο
- Έλεγχος ισχύος της ασφάλισης του οχήματος

Οφέλη του κράτους από την υλοποίηση του ΚΑΕΤΑΟ

1. Έλεγχος ταυτότητας οχήματος
Η ΚΑΕΤΑΟ, ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα ταυτοποίησης και ελέγχου οχημάτων, περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, τηρώντας, ταυτόχρονα, ό,τι ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα ελεγκτικά όργανα, πέραν των άλλων εφαρμογών, διαπιστώνουν άμεσα:

- πλαστογραφία – αναντιστοιχία πινακίδων κυκλοφορίας /πλαισίου οχήματος
- ποινικές παραβάσεις (κλαπέντα οχήματα)
- διοικητικές παραβάσεις (αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων)
- φοροδιαφυγή από τη μη καταβολή του Ε.Τ.Τ. με τη χρήση πλαστών πιστοποιητικών τελωνείου για έκδοση πινακίδων/άδειας κυκλοφορίας
- Φοροδιαφυγή, λόγω αύξησης κυβισμού/αλλαγή κινητήρα, χωρίς αντίστοιχη δήλωση στο ΥΠ.Υποδομών, με ενδεχόμενες ρυπογόνες επιπτώσεις
- Καταγραφή χιλιομέτρων
- Ιστορικό ζημιών οχήματος

2. Έλεγχος ισχύος ασφάλισης
Στον έλεγχο ισχύος ασφάλισης, τα οφέλη που προκύπτουν για την ασφαλιστική αγορά είναι τα ακόλουθα:

Α. Η μείωση του δείκτη ζημιών (loss-ratio), λόγω της θέσπισης αξιοκρατικών κριτηρίων τιμολόγησης, βάσει:
- Της ικανότητας και της συμπεριφοράς οδήγησης του κάθε οδηγού
- Του επιπέδου καλής και ασφαλούς λειτουργίας του οχήματος (ΚΤΕΟ), με επέκταση του θεσμού και στα δίκυκλα οχήματα
- Των εκπεμπόμενων ρύπων (Κ.Ε.Κ.), γεγονός που θα αποτελέσει ένα επιπλέον κίνητρο/ασπίδα για το περιβάλλον
Β. Η σημαντική αύξηση της ρευστότητας, που θα προέλθει από:
- Την άμεση-εξ αποστάσεως απενεργοποίηση (ακύρωση) της ισχύος της Ασφάλισης, σε περίπτωση μη πληρωμής του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
- Τη δραστική μείωση του αριθμού των ανασφάλιστων οχημάτων, που θα οδηγήσει στην αύξηση του κύκλου εργασιών των εταιριών
- Την ελαχιστοποίηση των υποχρεώσεων του Επικουρικού Κεφαλαίου από τις καταβολές αποζημιώσεων από ανασφάλιστα οχήματα

3.Έλεγχος καταβολής τελών κυκλοφορίας

Α. Πέραν της άμεσης πληροφόρησης για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας της εκάστοτε χρήσης, διαπιστώνεται, τη στιγμή του ελέγχου, η τυχόν πλαστογραφία χρήσης σήματος μικρότερης αξίας από την αντιστοιχούσα στο συγκεκριμένο όχημα

Β. Επίσης, αποφεύγεται η ψευδής δήλωση απώλειας ή καταστροφής του αντίστοιχου σήματος, με σκοπό τη δωρεάν επαναχορήγηση, που δύναται να συμβαίνει στις περιπτώσεις κατοχής περισσοτέρων του ενός οχημάτων, που ελέγχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Γ. Σημαντική μείωση του υφιστάμενου κόστους διαχείρισης που καταβάλει το δημόσιο
Η πληρωμή των τελών με την υλοποίηση της ΚΑΕΤΑΟ, δύναται να πραγματοποιείται μέσω ΑΤΜ, WebBanking, PhoneBanking, παγίων τραπεζικών εντολών, πιστωτικών καρτών και ταχυπληρωμών, διευκολύνοντας, ταυτόχρονα, τον Έλληνα πολίτη με την αναβάθμιση αυτού του επιπέδου παροχής υπηρεσιών από το Κράτος.

4. Έλεγχος ισχύος ΚΤΕΟ
Α. Αύξηση των δημοσίων εσόδων με τον περιοδικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έλεγχο ΟΛΩΝ των οχημάτων από τα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ

Β. Επέκταση του θεσμού του ΚΤΕΟ και για τα δίκυκλα οχήματα

Γ. Μείωση των εκπομπών ρύπων, καθώς και των ατυχημάτων, λόγω των αναγκαστικών τακτικών ελέγχων

Δ. Δυνατότητα μείωσης του περιοδικού ελέγχου από 2ετία σε ετήσιο, όπως άλλωστε ισχύει στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε.

Ε. Ηλεκτρονική ειδοποίηση του επικείμενου επομένου ελέγχου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

5. Έλεγχος ισχύος κάρτας καυσαερίων

Α. Μείωση της δαπάνης του Δημοσίου από το κόστος αγοράς και χορήγησης της μέχρι σήμερα γνωστής κάρτας καυσαερίων

Β. Μείωση της δαπάνης του Δημοσίου από την απαλλαγή των αρμοδίων υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με τα καθήκοντα χορήγησης Κ.Ε.Κ. και είσπραξης των αντίστοιχων εσόδων από τους πιστοποιημένους επαγγελματίες>Σύνδεση

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

Θέλω να γίνω μέλος Ξέχασα τον κωδικό μου

>Νέα & Ανακοινώσεις

21/09/2011

Λουκέτο μεγάλης Ασφαλιστικής Εταιρείας

Περισσότερα....

08/09/2011

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών (Ασφάλιση Τροχαίου Υλικού Δήμου Σερρών)

Περισσότερα....

11/08/2011

Τριπλό σύστημα εντοπισμού ανασφάλιστων αυτοκινήτων προτείνει η ΕΑΕΕ.

Περισσότερα....

25/07/2011

Ψάχνουν 100 εκατ. τρεις ασφαλιστικές.

Περισσότερα....

20/07/2011

Σε επτά ημέρες η απόδοση ασφαλίστρων από τους διαμεσολαβούντες.

Περισσότερα....