Αλλάζει το πλαίσιο προμηθειών στην ιδιωτική ασφάλιση

Τετάρτη 02 Ιουνίου 2010


Ανατροπές στο καθεστώς προμηθειών των διαμεσολαβούντων προσώπων στην ιδιωτική ασφάλιση, όπως και στο πλαίσιο ενημέρωσης των ασφαλισμένων, πρόκειται να επιφέρει νομοσχέδιο, το οποίο επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τη «διαφάνεια και την ενημέρωση στις ασφαλιστικές συμβάσεις»


Το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο αποβλέπει στην περαιτέρω διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων των ασφαλισμένων, ιδιαίτερα όσων τοποθετούν κεφάλαια σε συνταξιοδοτικά - επενδυτικά προγράμματα, δεδομένου ότι επιμερίζει τις προμήθειες των διαμεσολαβούντων ισομερώς σε όσα έτη διαρκεί κάθε σύμβαση (με εξαίρεση το πρώτο έτος για το οποίο καταβάλλεται έως το 25% της προμήθειας), ορίζει συγκεκριμένες παραμέτρους για τις αυξήσεις στα προγράμματά Υγείας, καθορίζει πολύ στενές προθεσμίες για την καταβολή των αποζημιώσεων (και για τα προγράμματα Ζωής), ενώ προθεσμίες προβλέπει και για τις διαδικασίες αποζημιώσεων στον κλάδο Αυτοκινήτων.

Τα ανωτέρω αναφέρουν πηγές, που προσθέτουν ότι στο διάστημα που ακολουθεί θα δρομολογηθούν οι πρώτες επαφές της Επιτροπής που έχει συγκροτήσει η υπουργός, Λούκα Κατσέλη, για την επεξεργασία του νομοσχεδίου με εκπροσώπους της ασφαλιστικής αγοράς προκειμένου να υπάρξει μια κατ' αρχήν ανταλλαγή απόψεων επί της νομοθετικής πρότασης της κυβέρνησης.

Η «Ν» παρουσιάζει, σήμερα, τις βασικές αναφορές του νομοσχεδίου που έχουν ως εξής:

- Οι διαφημίσεις για τα ασφαλιστικά προϊόντα Ζωής θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το συνολικό κόστος πρόσκτησης, την εγγυημένη απόδοση και τον κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου, την ενδεχόμενη διακύμανση των επενδύσεων και την ενδεχόμενη αδυναμία εξασφάλισης των μελλοντικών επενδύσεων.

- Οταν η πληροφόρηση αφορά στη σύγκριση των αποδόσεων παρόμοιων ασφαλιστικών προϊόντων θα πρέπει αυτή να είναι αντικειμενική, να αναφέρονται οι πηγές βάσει των οποίων έγινε και να προσδιορίζονται τα βασικά συγκριτικά στοιχεία και οι σχετικές παραδοχές.

- Πέρα από όσα προβλέπει σήμερα ο νόμος πριν από τη διάθεση ενός ασφαλιστηρίου Ζωής ο ασφαλιστής υποχρεούται να αξιολογήσει την ικανότητα του υποψηφίου ασφαλισμένου να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις του προγράμματος και να εξετάσει αν οι παρεχόμενες καλύψεις όντως ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ασφαλισμένου.

- Σε περίπτωση κατά την οποία ο επαγγελματίας λήπτης προϊόντος Ζωής που συνδέεται με επενδύσεις δηλώσει αδυναμία να αξιολογήσει το ασφαλιστικό προϊόν, έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως να αντιμετωπιστεί ως ιδιώτης λήπτης του ασφαλιστικού προϊόντος.

- Αν ο ασφαλιστής κρίνει ότι ένα προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ασφαλισμένου, αλλά εκείνος επιθυμεί να προμηθευτεί το προϊόν αυτό, τότε ο ασφαλιστής τον ενημερώνει σχετικά με προειδοποίηση που χορηγείται σε τυποποιημένη μορφή.

- Στις υποχρεώσεις του ασφαλιστή για την προσυμβατική ενημέρωση του ασφαλισμένου περιλαμβάνονται -για όλες τις ασφαλίσεις- μεταξύ άλλων η περιγραφή των καλύψεων, η διάρκεια της σύμβασης, ο τρόπος καταγγελίας της, ο χρόνος καταβολής των ασφαλίστρων, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος εναντίωσης, πληροφορίες για το φορολογικό καθεστώς και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής εγγράφων παραπόνων.

- Αντίστοιχα, όταν πρόκειται για ασφαλίσεις Ζωής, στις υποχρεώσεις του ασφαλιστή για την προσυμβατική ενημέρωση του ασφαλισμένου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η σύγκριση της επιλογής του με άλλες ανάλογες προτάσεις και η χορήγηση πληροφοριών για το είδος και τη διάρκεια της ασφάλισης, το ασφάλιστρο και ο τρόπος καταβολής του, όπως και τα κριτήρια αναπροσαρμογής του, η επιβάρυνση του προϊόντος με φόρος και τέλη, οι χρεώσεις του ασφαλισμένου υπέρ του ασφαλιστή, η εγγυημένη απόδοση, ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσης της παροχής, η συμμετοχή του ασφαλισμένου στο αποθεματικό και το ποσοστό συμμετοχής στις υπεραποδόσεις.

- Για τις ασφαλίσεις Ζωής που συνδέονται με επενδύσεις, στις υποχρεώσεις του ασφαλιστή για την προσυμβατική ενημέρωση του ασφαλισμένου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στοιχεία που αφορούν στους κινδύνους έναντι των οποίων είναι εκτεθειμένο το προϊόν, στη μεταβλητότητα της απόδοσης, στο βαθμό κινδύνου απώλειας του κεφαλαίου, στην πιθανή εγγύηση κεφαλαίου και στο συναφές ασφάλισμα. Αν στο συμβόλαιο δεν προβλέπεται εγγύηση για το 30% του καταβληθέντος κεφαλαίου, τότε απαγορεύεται για την εν λόγω ασφάλιση επένδυση υψηλού ρίσκου.

- Επίσης, ο ασφαλιστής υποχρεούται, με συγκεκριμένη αναφορά στις πηγές, να ενημερώσει τον ασφαλισμένο για τις αποδόσεις της προηγούμενης πενταετίας ή τις αποδόσεις κατά το διάστημα που ήταν διαθέσιμη η ασφάλιση.

- Κατά την ενημέρωση των μελλοντικών αποδόσεων θα πρέπει να γίνεται αναφορά αν αυτές είναι «βέβαιες» ή «φανταστικές» και οι υπολογισμοί να βασίζονται σε συγκεκριμένες παραμέτρους.

- Ο ασφαλιστής είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον ασφαλισμένο για τις νομικές ή οικονομικές συνέπειες που μπορεί να ενέχει η εξαγορά ή η μεταφορά του συμβολαίου του. Τυχόν παράλειψη αυτής της υποχρέωσης επιτρέπει στον ασφαλισμένο να στραφεί νομικά κατά του ασφαλιστή απαιτώντας την καταβολή αποζημίωσης.

- Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δεν μπορούν να προσφέρουν ασφάλειες ζωής που συνδέονται με επενδύσεις αν δεν διαθέτουν πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας που χορηγείται από την αρμόδια εποπτική αρχή των ασφαλιστικών εταιρειών.

- Αν ο ασφαλιστής θεωρήσει σκόπιμο να αλλάξει την επενδυτική του πολιτική με τρόπο που θα επηρεάζει τις ισχύουσες ασφαλίσεις, έχει υποχρέωση να ενημερώσει τους θιγόμενους ασφαλισμένους προκειμένου να λάβει την έγγραφη συναίνεσή τους.

- Στις ασφαλίσεις Ζωής ο ασφαλιστής ανακοινώσει ετησίως στην εποπτική αρχή τις υπεραποδόσεις και τον τρόπο υπολογισμού τους. Οι υπεραποδόσεις αποδίδονται στον ασφαλισμένο τουλάχιστον κατά το 90% αυτών.

- Αν ο ασφαλιστής δεν ανταποκριθεί στις προσυμβατικές του υποχρεώσεις, οφείλει να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο εφόσον αυτός στο μεταξύ ζημιώθηκε.

- Μετά τη λήξη του συμβολαίου ο ασφαλιστής καλείται να καταβάλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση το ασφάλισμα και εφόσον απαιτείται χρόνος για τον υπολογισμό του, υποχρεούται να καταβάλει το τμήμα του ασφαλίσματος που δεν αμφισβητείται.

- Οι πραγματογνωμοσύνες στις ασφάλειες Ζημιών διενεργούνται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση της εταιρείας για το ατύχημα.

- Στις ασφαλίσεις Αυτοκινήτων, εντός 10 ημερών από την έκθεση πραγματογνωμοσύνης, ο ασφαλιστής υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον ασφαλισμένο για το ύψος της ζημιάς.

- Το ποσό της αποζημίωσης προσαυξάνεται κατά 2% για κάθε μήνα καθυστέρησης και ο ασφαλισμένος δικαιούται αποζημίωση ηθικής βλάβης τουλάχιστον 1.500 ευρώ. Για τον ίδιο λόγο ο ασφαλιστής απειλείται με πρόστιμο έως 60.000 ευρώ από τον αρμόδιο υπουργό.

- Στις ασφαλίσεις Ζωής το κεφάλαιο, οι αποδόσεις και οι υπεραποδόσεις καταβάλλονται στον ασφαλισμένο εντός 30 ημερών είτε από τη λήξη της σύμβασης είτε από την ημερομηνία υποβολής σχετικού αιτήματος από τον ασφαλισμένο (ανάλογα την περίπτωση).

- Αν, ωστόσο, εκπνεύσει η σχετική προθεσμία, το καταβαλλόμενο ποσό προσαυξάνεται κατά 0,1% για κάθε πλήρη ημέρα αναίτιας καθυστέρησης.

- Για την αναπροσαρμογή του ασφαλίστρων προγραμμάτων Υγείας, ο ασφαλιστής οφείλει να ακολουθήσει ένα από τα κάτωθι:

- Να προσδιορίσει αναλυτικά τη δόση κάθε έτους.

- Να προσδιορίσει τη μεταβολή κατ' έτος βασιζόμενος στους δείκτες νοσηρότητας, την ηλικία και τη μεταβολή του κόστους νοσηλείας (βάσει στατιστικού δείκτη). Με τη σύμβαση μπορεί να συμφωνηθεί η χρήση του στατιστικού δείκτη κόστους, προσαυξημένου μέχρι και 20%. Η επίπτωση στα ασφάλιστρα από την ηλικία του ασφαλισμένου θα πρέπει να περιγράφεται επαρκώς στη σύμβαση.

- Εφόσον ο μέσος δείκτης ζημιάς της τελευταίας πενταετίας ενός προγράμματος Υγείας υπερβαίνει το 90% (με το κόστος πρόσκτησης και διαχείρισης) η εποπτική αρχή μπορεί να αποφασίσει αύξηση του τιμολογίου έως και 15%.

- Στις ασφαλίσεις Ζωής (προγράμματα περιοδικής καταβολής) τα έξοδα πρόσκτησης που αποσβένονται στο πρώτο έτος της ασφάλισης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα του 25% του ασφαλίστρου και το υπόλοιπο αυτών θα πρέπει να διαμοιράζονται ισομερώς στα έτη που ακολουθούν μέχρι και τη λήξη της εκάστοτε σύμβασης.

- Εφόσον λυθεί η σύμβαση με πράκτορα, η ασφαλιστική εταιρεία καταβάλλει στον πράκτορα την προμήθεια που αναλογεί στην παραγωγή του κάθε χρόνο και για όσο διάστημα αυτή παραμένει στην εταιρεία.

- Ο πράκτορας, εφόσον δεν εναντιωθεί η ασφαλιστική εταιρεία, δύναται να συνεχίσει την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων που παραμένουν στη εταιρεία. Από την ανάθεση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων για οποιονδήποτε λόγο σε άλλον η προμήθεια όπως αρχικά αναφέρθηκε περιορίζεται στο 85% αυτής.

- Κάθε παράβαση των ανωτέρω συνεπάγονται κυρώσεις από το αρμόδιο υπουργείο που μπορούν να φθάνουν και το 1 εκατ. ευρώ. Εφόσον υπάρξουν περισσότερες από τρεις αποφάσεις επιβολής προστίμου σε βάρος της ιδίας εταιρείας, το ανώτατο όριο αυξάνεται στα 2 εκατ. ευρώ.

Πηγή : Ναυτεμπορική

>Σύνδεση

Όνομα χρήστη

Κωδικός πρόσβασης

Θέλω να γίνω μέλος Ξέχασα τον κωδικό μου

>Νέα & Ανακοινώσεις

21/09/2011

Λουκέτο μεγάλης Ασφαλιστικής Εταιρείας

Περισσότερα....

08/09/2011

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών (Ασφάλιση Τροχαίου Υλικού Δήμου Σερρών)

Περισσότερα....

11/08/2011

Τριπλό σύστημα εντοπισμού ανασφάλιστων αυτοκινήτων προτείνει η ΕΑΕΕ.

Περισσότερα....

25/07/2011

Ψάχνουν 100 εκατ. τρεις ασφαλιστικές.

Περισσότερα....

20/07/2011

Σε επτά ημέρες η απόδοση ασφαλίστρων από τους διαμεσολαβούντες.

Περισσότερα....